Logo Othello and Desdemona
                               Details
Photo courtesy to PA

Close window

Desdemona: detail Othello: detail
Desdemona: detail
  Close window